بایگانی احکام

آداب هنگام خوابیدن به همراه دعا

آداب هنگام خوابیدن به همراه دعا

30 آگوست 15

آداب هنگام خواب سزاوار است هنگام خواب این امور رعایت شود: 1ـ با طهارت بخوابى. 2ـ از گناهان توبه نمایى. 3ـ قلب خویش را از فکر دنیا فارغ سازى. 4ـ سعى کن چنان باشى که حقِّ کسى در گردنت نباشد. 5ـ عازم باشى که براى نماز شب برخیزى، زیرا که افتخار مؤمن و زینت او در دنیا و آخرت، نماز...